Pirelli Thailand by ATV เช็คราคายานยนต์ ออนไลน์

รับประกัน บาด บวม แตก

สิทธิพิเศษ รับประกันยางรถยนต์ กรณีบาด บวม แตก เคลมฟรี 1 ปี*
เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้นขึ้นไป (ต่อรถ 1 คัน ใน 1 ใบเสร็จ)
*กรุณาอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนการลงทะเบียนโปรโมชั่นเปลี่ยนยางรถยนต์

รับสิทธิคุ้มครองพิเศษจาก Pirelli by ATV เท่านั้น หากยางของคุณถูกบาด บวม แตก เปลี่ยนยางรถยนต์ฟรีกับเราได้เลย เพียงแค่คุณเปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้นขึ้นไป (ต่อรถ 1 คัน ใน 1 ใบเสร็จ) กับ Pirelli by ATV ก็รับความคุ้มครองยางรถยนต์พิเศษนี้ ฟรีทันที 1 ปี

เงื่อนไข โปรโมชั่นประกันยางรถยนต์ :
1. ลูกค้าต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยางที่ warranty.pirellibyatv.com และกรอกข้อมูลตามจริง พร้อมทั้ง แนบหลักฐานให้ครบถ้วน และต้องลงทะเบียนหลังจากซื้อยางภายใน 14 วัน มิฉะนั้นการรับประกันจะเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้
2. การรับประกันยางมีระยะเวลา 1 ปี (365 วัน) หรือระยะทาง 25,000 กม. (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) โดยนับจากวันที่ซื้อ ที่ระบุในใบเสร็จ และ/หรือ จากเลขไมล์ที่ระบุในใบเสร็จรับเงินเป็นสำคัญ (ทางร้านค้าจำเป็นต้องระบุเลขไมล์บนใบเสร็จทุกครั้ง) กรณีที่มีการเคลมยางเส้นใหม่ การรับประกันจะยังคงนับจากวันที่หรือเลขไมล์ในใบเสร็จรับเงินที่เปลี่ยนยางครั้งแรกเท่านั้น โดยทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนยางให้สูงสุด 4 เส้น ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงิน ภายในระยะเวลารับประกันยาง 1 ปี
3. โปรโมชั่นเปลี่ยนยางรถยนต์นี้เป็นการการรับประกันครอบคลุมยางชํารุดทั้งที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น ยางโดนของมีคม บาด หรือ แก้มยางบวมจากการกระแทก ตกหลุมอย่างแรง เบียดฟุตบาต ยางปริแตก ร่อน ฯลฯ (*ไม่รวมอุบัติเหตุที่เกิดจากการตำ เช่นตะปูตำ หรือของมีคมตำ)
4. หากยางที่เสียหายโดยเกิดจากกระบวนการผลิต เช่น ยางบวมจากการผลิต หน้ายาง/ดอกยางร่อน ขอบลวดยางฉีกขาด ดอกยางหลุด หรือ ร่องดอกยางแตกแยก ยางเส้นนั้นจะต้องถูกส่งเคลมตามระบบการรับประกันการเสียหายที่เกิดจากการผลิต ในกรณียางที่ถูกชดเชยจากการ รับประกัน 1 ปี เกิดความเสียหายหลังจากนั้น โดยสาเหตุเกิดจากการผลิต ยางเส้นนั้นก็ยังได้รับการรับประกันคุณภาพยางจากกระบวนการ ผลิต และสามารถส่งเคลมยางได้ตามขั้นตอนปกติ
5. การรับสิทธิ์การรับประกันเปลี่ยนยางรถยนต์ในโปรโมชั่นนี้ ผู้ขอรับสิทธิ์จะต้องนำยางที่เสียหายมาแสดงต่อร้านค้าที่ท่านซื้อยาง และต้องแนบใบเสร็จรับเงิน เพื่อการตรวจ สอบข้อมูลยาง (ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด) และ ข้อมูลรถ (ยี่ห้อ / รุ่นรถ / ทะเบียนรถ) ให้ตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ใน ใบเสร็จรับเงิน และในการลง ทะเบียน หากข้อมูลในการลงทะเบียน ไม่ตรงกัน หรือไม่สามารถ ตรวจสอบ ข้อมูลดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก การรับประกัน
6. การเปลี่ยนยางเส้นใหม่ บริษัทฯ จะเปลี่ยนยาง ยี่ห้อ รุ่น และ ขนาด เดียวกัน กับยางเดิมที่ชํารุด ยกเว้น กรณีไม่มียางรุ่น และ ขนาดเดิม ทางบริษัทฯ จะใช้ยาง รุ่น หรือ ขนาดอื่นทดแทน และ หากยางใหม่ มีราคาสูงกว่า ผู้ขอรับประกันจะต้องจ่ายเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้น โดยคิดจาก ราคา ณ วันที่เปลี่ยนยางใหม่ กรณียาง ชํารุด และมีการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ ระยะการรับประกัน 1 ปี ยังคงนับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน
7. โปรโมชั่นยางรถยนต์ โดยการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ไม่รวมถึงค่าบริการ ถอดและใส่ล้อรวมถึงค่าบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ และเติมลม ยางไนโตรเจน โดยผู้ขอรับประกันจะ ต้องทิ้งยางที่ชํารุดไว้ ให้ กับทางตัวแทนจำหน่าย เพื่อส่งคืนให้กับ ทางบริษัทฯ
8. สำหรับยางเส้นที่ชํารุดและได้รับการรับประกันและเปลี่ยนยางเส้นใหม่ไปแล้วยางเส้นที่ชํารุดจะตกเป็นสมบัติของ บริษัท เอเชียไทร์เวนเจอร์ จำกัด ทันที และผู้ขอรับประกันจะไม่สามารถเรียกร้องขอรับคืนได้
9. ระยะเวลาโปรโมชั่นยางรถยนต์ : วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้
1. ความพึงพอใจในสินค้า เช่น เสียงของยาง ความแข็งหรือนิ่มของยาง
2. ขนาดยาง รุ่นยาง ไม่ตรงกับการใช้งาน หรือ ไม่เหมาะสมกับตัวรถ
3. การใช้งานที่ผิดประเภท บรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา, ดอกยางหมด, ยางสึกไม่เท่ากัน, รถโหลดเตี้ย, รถปรับแต่งช่วงล่าง หรือใช้เพื่อการแข่งขัน
4. อุบัติเหตุรถชน หรืออุบัติเหตุอื่นใดอันไม่ได้เกิดกับยางโดยตรง
5. ภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้
6. ผู้ซื้อที่ไม่ได้ลงทะเบียน
7. มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองจากผู้ซื้อรายเดิม

เงื่อนไขและข้อจำกัด :
1. การรับประกันและโปรโมชั่นยางรถยนต์นี้ ไม่ครอบคลุมความเสียหายของกระทะล้อ ล้อแม็กซ์ หรือ อะไหล่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ และ ไม่ครอบคลุมถึง อุบัติเหตุ ความเสียหาย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการบาดเจ็บของผู้ใช้สินค้า ดังกล่าว
2. ในกรณีหากยางชํารุดและผู้ขอรับประกันได้เปลี่ยนยางเส้นใหม่มาจากที่อื่นแล้ว ผู้ขอรับประกันจะต้อง นำยางที่ชํารุดมาให้ทางเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ การแต่งตั้งของทาง บริษัท เอเชียร์ไทร์เวนเจอร์ จำกัด เพื่อทำการตรวจสอบ โดยหากทางบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ให้
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสาเหตุของการชํารุดเสียหายของ ผลิตภัณฑ์ ยางรถยนต์ ก่อนที่จะทำการชดเชย
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ให้ ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ได้ตรวจสอบยางที่ชํารุด ดังกล่าวและพบว่า การชํารุดของยางที่ ขอรับประกันเกิดจากความตั้งใจ หรือ จงใจจากผู้ใช้งาน หรือตัวแทนจำหน่ายให้ เกิดความเสียหายดังกล่าว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดผลการตรวจสอบยางชํารุด และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การรับประกันนี้โดยมิต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
6. ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายหากทำการตรวจสอบและพบว่าร้านค้า รวมถึง ตัวแทนจำหน่าย ได้ทำการทุจริตเพื่อให้ทางบริษัทฯ เกิดความเสียหายจากนโยบายการรับประกันดังกล่าว
7. กรุณาลงทะเบียนรับประกัน ให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริงเท่านั้น มิฉะนั้น การรับประกัน จะเป็นโมฆะ และ ไม่มีผลบังคับใช้

ขั้นตอนการลงทะเบียนสําหรับโปรแกรมการรับประกันหรือ โปรโมชั่นยางรถยนต์ สําหรับลูกค้า*
1. ลูกค้าลงทะเบียนผ่านการสแกน QR Code ที่ติดมากับยาง หรือเข้าไปที่ warranty.pirellibyatv.com แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลเพื่อทำการลงทะเบียนในระบบ ซึ่งครอบคลุมสิทธิการรับประกันคุณภาพยางตลอดอายุการใช้งาน

ช่องทางติดต่อเพื่อยื่นเรื่องขอรับการชดเชย
ท่านสามารถยื่นเรื่องขอรับการชดเชยที่ร้านตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อยาง ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. นำยางเส้นที่เกิดความเสียหาย พร้อมกับใบเสร็จรับเงิน มอบให้แก่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเพื่อดำเนินการขอตรวจสอบสิทธิ์การรับประกัน
2. เอกสารประกอบการยื่นเรื่องรับสิทธิ์การรับประกัน ได้แก่
2.1 สําเนาทะเบียนรถ (เลขทะเบียนรถตรงกับที่ระบุไว้ในการลงทะเบียนรับประกัน) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
2.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาใบอนุญาตขับขี่ของเจ้าของรถ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : ยางเส้นที่เกิดความเสียหายพร้อมเอกสารประกอบต้องครบถ้วน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา ชดเชยตามนโยบาย
3. ร้านตัวแทนจำหน่ายจะดำเนินการติดต่อบริษัท เอเชียไทร์เวนเจอร์ จำกัด เพื่อตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบออนไลน์และแจ้งผลการพิจารณา ชดเชยทันที

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า